Description

8 1/2″ Long Blade Pruning Shear, Made in Taiwan